Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mellombels butilbod

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Har du eit akutt bustadbehov og ikkje kan skaffe deg bustad på eiga hand, pliktar kommunen å finne eit mellombels butilbod til deg. Kommunen skal tilby forsvarleg husvære til barnefamiliar, born og unge. Det tyder mellom anna at tilbodet i utgangspunktet ikkje gjeld for rusmiddelmisbrukarar (sjå lenkja til Kommunal bustad nedanfor).

Kriterium/vilkår

Du treng bustad i eit nødstilfelle.

Pris for tenesta

Tenesta er gratis, men dersom du har råd til det, vil du kunne betale delar av husleiga sjølv.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Tenesta er lovpålagd. Sjå Lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

Lover

Sosialtjenesteloven

___
Skjema
Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Nav-kontoret har plikt til å behandle saka så snart som råd. I saker som gjeld akutt, mellombels bustad, vil det ofte vere nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet

Dersom Nav avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Før opp kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til Nav. Lèt Nav vedtaket bli ståande, blir saka sendt vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:NAV Midt-Agder
Telefon:55553333
Epost:nav.midt-agder@nav.no
Nettadresse:https://www.vennesla.kommune.no/nav-midt-agder.423706.no.html
Postadresse:NAV Midt-Agder Pb 54 4701 Vennesla
Andre opplysningar
Oppdatert:
2020-08-24 13:06