• Det må søkast om dispensasjon og bruksendring på eigedomen (skjema finn du under vedlegg)
  • Gebyr for handsaming av søknaden vert fakturert etter kommunens gebyregulativ (sjå prisliste)
  • Dispensasjon forutset at søkjar melder flytting til fritidseigedomen minimum 3 månader etter innvilga dispensasjonssøknad. Viss ikkje flytting vert meld innan fristen feld dispensasjonen vekk
  • For å få straumstønad må du kontakte straumselskapet og dokumentere at kommunen har gitt dispensasjon og  bruksendring på eigedomen din 
  • Kommunale avgifter gjeld som for bustader
  •  Dersom det er behov for for skuleskyss vil skyssgrensa for dei ulike årstrinna bli rekna frå hovudveg til skule