www.bykle.kommune.no

Som eigar eller bustadbyggjar, vil du ha behov for å kjenne til ei rekke kommunale tenester.

Mogelegheit for fast busetting i fritidsbustader

Bykle kommune opnar for tillatelse/mogelegheit til fast busetting gjeve gjennom
dispensasjon etter PBL Kap 19. Innvilga løyve gjeld for 10 år.
Planutvalet får fullmakt til å handsame søknadar.

  •  Dispensasjon forutset at søkjar melder flytting til fritidseigedomen minimum 3 månader etter innvilga dispensasjonssøknad. Viss ikkje flytting vert meld innan fristen feld dispensasjonen vekk.
  • Kommunale avgifter gjeld som for bustader
  •  Dersom det er behov for for skuleskyss vil skyssgrensa for dei ulike årstrinna bli rekna frå hovudveg til skule.

Meir informasjon

application/pdfMogelegheit for fast busetting i fritidsbustader.pdf 121 KB
application/pdfSøknadsskjema for fast busetting i hyttefelt.pdf 233 KB
Publisert | Oppdatert 08. mars 2021