Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Snøskuterar og motorkøyretøy

Skal du bruke motorkøyretøy eller luftfartøy i utmark til føremål som ikkje er offentleg kjende nytteføremål, må du søkje kommunen om løyve. Turkøyring kan skje i fastsette snøskuterløyper til slikt føremål. 

Vannskuter og andre motorfartøy

Vannskuterar er i utgangspunktet tillate i innsjøar større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekningar og på innsjøar mindre enn 2 kvadratkilometer dersom desse går inn som ein del av eit farbart vassdrag. Men kommunen kan avgrense bruken.

Kriterium/vilkår

Du må søkje om godkjenning for å bruke motorfartøy eller luftfartøy til dei føremåla som er spesielt lista opp (sjå lenkje til forskrift nedanfor). Det gjeld til dømes bruk av snøskuter til og frå hytter.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå blant anna naturmangfoldlova § 7 og småbåtlova §§ 38, 39 og 40.

Lover

Forvaltningsloven
Friluftsloven
Motorferdselloven
Naturmangfoldloven
Småbåtloven

Forskrifter

Forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Forskrift om forbud mot helikopterskiing m.m.

___

Rettleiing - korleis få utført

Kommunen (eller Fylkesmannen) gjev informasjon om kva som er tillate etter lov og forskrift, og kva ein må søkje om løyve til. Søknaden om dispensasjon må vere skriftleg. Behovet må vere dokumentert og innehalde alle dei opplysningane som kommunen treng for å kunne ta stilling til søknaden.

Søknadsfrist

Søknaden må sendast i god tid.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Kristian Kvaalen Herregården
Tittel:Rådgjevar miljø, utmark og landbruk
Telefon:37938608
Mobil:48991713
Epost:kristian.kvaalen.herregarden@bykle.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33