Målet er å motverke eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppa for ordninga er barn og unge råka av fattigdomsproblemar.  

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om stønad til tiltak for inkludering av barn- og unge i ulike aktivitetar.

For meir informasjon: http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/.

 

Kontaktperson for ordninga i Bykle kommune er Hedda Schaanning v/NAV Bykle.

Telefon: 90134195

Mailadresse: hedda.schaanning@bykle.kommune.no

 

Søknadsfrist er: 10.desember 2018.