Utdrag frå desse følgjer nedanfor: 

 

 1. Arbeidsliv 

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding 

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. 

 

 • Arbeidsgivere betaler i dag for de første 16 første dagene med sykefravær, deretter betales sykelønn fra folketrygden/NAV. Nå reduseres arbeidsgiverperioden til tre dager for korona-relatert sykefravær. 
 • Disse reglene vil gjelde også for frilansere og selvstendig næringsdrivende, slik at NAV utbetaler sykepenger allerede fra fjerde dag for disse gruppene også, mot tidligere fra dag 17 
 • Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding 
 • Les mer om tiltaket 

 

Konsekvensene av virusutbruddet for Arbeids- og velferdsetaten og inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere 

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 pst. av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. 
 • Les mer om tiltaket 

 

Permitteringer og dagpenger 

Staten tar en større del av regningen for permitteringer. For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, har et samlet Storting vedtatt følgende midlertidige endringer i regelverket knyttet til permitteringer.  

 • 2 dagers varsel om permittering: Om permittering som følge av koronaviruset kan varsles med to dager, må vurderes konkret. Vi antar at todagersfristen blant annet kan benyttes ved akutt råvaremangel eller der virksomheter har fått påbud om stenging fra staten. Men vi presiserer at dette alltid må vurderes konkret. Der virksomheten ser at arbeidsmengden gradvis vil bli redusert så må som hovedregel fristen på 14 dager benyttes. Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for å benytte todagersfristen, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet.  
 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars. 
 • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Dette gjelder uavhengig av om 2 dagers eller 14 dagers varsling benyttes.  Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars. 
 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars. 
 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige. 
 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.  Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars. 
 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere. 
 • Les mer om tiltaket 

 

Rettigheter ved stengte skoler og barnehager (omsorgspengersykt-barn-dager») 

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene. 

 • Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19. 
 • Også frilansere og selvstendig næringsdrivende gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager. Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover. 
 • Les mer om tiltaket  

 

 1. Barn og familie 

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. 

 

 1. Helse og omsorg 

Forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune (hytteforbud) 

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 er fastsatt. Forskriften regulerer karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer. Forbudet gjelder overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. 

 

 1. Kultur, idrett og frivillige organisasjoner 

Stor kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett 

 • Pakken består av en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten for øvrig på cirka 600 millioner kroner. 
 • Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes. 
 • Les mer om tiltaket