Tysdag 5. mars vert eksisterande sentralbordløysing stengd ned og ny løysing opna. Denne dagen kan det oppstå tekniske utfordringar som fører til redusert tilgjenge på sentralbordet. Dersom du ringer sentralbordet og ikkje kjem igjennom, ber vi deg prøve på nytt noko seinare. Ved situasjonar der det haster å kome i kontakt med kommunen kan du denne dagen ringe 976 37 268.