Det kjem stadig nye nasjonale føresegner og vedtak som heimlar restriksjonar. Bykle kommune legg nye nasjonale føresegner til grunn i arbeidet med smittevernførebygging. Vi vil freiste å legge ut dei fleste fortløpande. Du kan og sjølv søke dei opp på https://lovdata.no/register/forskrifter .

Her finn du samling av nye reglar knytt til korona: https://lovdata.no/artikkel/oversikt_ny_regulering_knytt_til_koronaviruset/2669

I tillegg har vi sjølvstendig vurdring og iverksett tiltak som supplerar desse, -  i medhald av smittevernlova.