Planområdet omfattar teig A20 i reguleringsplan for Midtregionen. Formålet med planarbeidet er å regulere inn fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur.

Planen er i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Plankart med føresegner og planomtale, og andre sentrale dokument i saka, er lagd ut på rådhuset i Bykle kommune.

Oversikt over saksdokumenta finst i saksframlegget. Saksdokumenta ligg som vedlegg under overskrifta Meir informasjon

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til Bykle kommune, innan 1. september 2019.

Adresse: Bykle kommune, Planavdelinga, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle

e-post: post@bykle.kommune.no

 

Sakshandsamar:

Anne S. Lislevand, anneh.saether.lislevand@bykle.kommune.no