På vegne av forslagstiller, Odd Simon Simonsen, og i medhold av plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for gnr. 1, bnr. 33 i Bykle kommune.


Planens avgrensning:

Planområdet er på omtrent 1,3 daa, og er lokalisert på Breive/Hovden i Bykle kommune. Området er bebygd, og har ingen tilgrensende bebyggelse. Nærmeste bebyggelse er på Breivevegen 113 ca. 50 meter i fra eksisterende fritidsbolig på Breivevegen 115.
 

Formålet med planarbeidet:

Hensikten med planarbeider er å legge til rette for bebyggelse til fritidsbolig og det som er å anse som en vanlig del av bygningsmassen på en tomt. Gnr.1 Bnr.33 er en stor eiendom bestående av en fritidsbolig. For området foreligger det ingen reguleringsplan, og det tillates ikke nye tiltak i området før det foreligger en plan for området.


Krav om konsekvensutredning:

Planarbeidet skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. I kommuneplanens arealdel for Bykle kommune er området avsatt til fritidsbebyggelse. Detaljreguleringen faller derfor ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse.


Flomfare:

Tomten ligger i område som kan være utsatt for flom. Stærk & Co AS har gjort en flomutredelse av tomten, og anser sannsynligheten for flomskader i dette området for svært liten. De anbefaler utbygging i området.


Utbyggingsavtale:

Det vil ikke være krav til utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og kommunen.


Medvirkningsprosess:

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes kommunen. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.


Merknader:

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet best sendt til Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS, Audnedalsveien 4379, 4529 Byremo eller pr e-post til anniken.roksland@dragark.no innen fristen.

Frist for å komme med innspill er satt til 25. Januar 2021

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Anniken Røksland, anniken.roksland@dragark.no

Oppstarts dokumenter kan også ses på www.dragark.no