Med heimel i pbl. § 12-8 meldes oppstart av detaljregulering for 2/1, 2/8 og 1/210 på
Hovden i Bykle kommune.

Det skal regulerast for nytt skitrekk med tilhørande nedfartar, samt ein transportløype i retning
Breive, og eit barnetrekkområde. Kart er vedlagd

Delar av planarbeidet er i tråd med gjeldande plan, og delar av det er i strid med gjeldande
plan. Samla sett utløser ikkje planarbeidet krav om konsekvensutredning. Sjå vedlagd KU
vurdering.

Det varslast oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Innspel til planarbeidet sendast:
Prosjektgruppen AS v/Svein Haugen,
Rådhusveien 36
4640 Søgne

Fortrinnsvis på epost: svein@pgas.no

Frist for å kome med innspel til oppstartmelding er 17.07.2020