Formålet til tenesta er å syte for at alle som til ei kvar tid oppheld seg i kommunen skal få nødvendig og kvalifisert helsehjelp som pleie, omsorg og praktisk bistand. Tenesta vert gitt i form av institusjonsopphald, sjukeheim eller aldersheim, heimesjukepleie og hjelp til praktiske gjeremål i heimen.Vidare har tenesta ansvar for å yte tenestar til personar med psykiske lidingar og psykisk utviklingshemming. Tenesta er regulert av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Søknadsskjema for kommunale tenester finn du her.