Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PP-tenesta - tilvising

PP-tenesta heiter eigenleg pedagogisk-psykologisk teneste og hjelpar skulen med å gje tilpassa opplæring til elevane.

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Tenesteomtale

Den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) skal gjere ei fagleg vurdering - ei såkalla sakkunnig vurdering. Vurderinga skal vise om barnet treng spesialpedagogisk hjelp og vil foreslå eit tilbod for barnet, foreldra eller barnehagen.
 
Det er opplæringsloven som krev at PPT gjer denne vurderinga, då PPT er både fagleg kompetent og ein nøytral part.
 
PPT skal gjere ei sakkyndig vurdering i desse tilfella:
  • Søknad om tidleg eller utsett skulestart
  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Spesialundervisning
  • Fritak frå opplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Teiknspråkopplæring
  • Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)
  • Inntak til særskilt utdanningsprogram i vidaregåande
  • Utvida opplæringstid i vidaregåande skule

Målgruppe

Born, ungdom og elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

Kriterium/vilkår

Du har ikkje eller kan ikkje få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Hva gjør PP-tjenesten? (informasjon fra Udir)
aaa
Lover og forskrifter

Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste.

Sjå:
barnehageloven § 33 Pedagogisk-psykologisk teneste
opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

Lover

Barnehageloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___
Skjema

Rettleiing - korleis få utført

Born/elevar under 15 år blir tilvist av føresette sjølve eller i samråd med barnehage/skule/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til tilvising sjølv, eventuelt i samarbeid med skulen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med tilvisinga.

Søknadsfrist

Tilvisingar blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

Saksbehandling

Saksbehandling

Uttalen frå PPT er eit ledd i saksførebuinga før det blir gjort vedtak om spesialundervisning o.a.

Saksbehandlingstid

Førespurnader om tilvising blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Informasjonen -
Tittel:Informasjonen
Telefon:37938500
Epost:informasjonen@bykle.kommune.no
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33