På grunn av den ekstreme tørken har Setesdal Brannvesen IKS besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift.

Brannvesenet har beordret stans fra og med i dag mandag den 9 juli kl 0600.

Dette gjelder alle typer skogsdrift uansett størrelse og type.

Forbudet er hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14 juni 2002 nr 20 § 37. Det vises videre til presiseringer forskrift om brannforebygging § 3.

Det generelle bål og grill forbudet gjelder selvfølgelig fortsatt.

Annet arbeid av mindre brannfarlig aktivitet skal søkes dispensasjon i hvert enkelt tilfelle til brannvesenet.

Forøvrig oppfordres det fortsatt til å utvise spesiell aktsomhet når man ferdes i skog og mark.

 

Evje 09 juli 18

 

Egil Kvitne

Vakthavende overbefal

Mobil 916 69 104