Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergjeving eller nedsetjing av skatt)

Fritak for betaling av skatt eller reduksjon i skatten er mogleg i visse tilfelle etter avtale med Skatteetaten.

Generelt om tjenesten

Tema

- Økonomi og skatt

Tenesteomtale

Som hovudregel skal alle betale den skatten som er fastsett. I visse tilfelle kan du søkje om å få utsett betalinga, få redusert skatten eller sleppe å betale skatt.

Målgruppe

Skattepliktige som ikkje er i stand til å betale heile eller delar av den skatten dei skuldar.

Kriterium/vilkår

Du kan få utsett innbetaling av skatte- og avgiftskrav dersom du er mellombels ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan vere dødsfall eller alvorleg sjukdom. Skattekravet kan bli sett ned eller fråfalle dersom betalingsevna di er varig svekt.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Skatteoppkrevjaren (kemner/kommunekasserar), Skatteetaten

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå skattebetalingslova kapittel 15.

Lover

Skattebetalingsloven

___

Rettleiing - korleis få utført

Skatteoppkrevjaren vil kunne hjelpe deg med å setje opp ein søknad. Den skal innehalde

  • namn
  • stilling
  • sivilstand
  • inntekt (ev. inntekta til sambuaren/ektefellen/partnaren) dei siste to åra
  • kor mange som blir forsørgja og alderen deira
  • opplysning om skatten er basert på skattemelding eller skjønnsfastsetjing
  • kva for krav som blir søkt ettergjevne
  • opplysning om eventuell sjukdom
  • melding om faste utgifter
  • grunngjeving for søknaden

Alle opplysningane bør vere dokumenterte.

Saksbehandling

Skatteutvalet avgjer ettergjeving av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjeld summar over kr 200 000, har skattekontoret avgjerdsmyndet. Skatteoppkrevjaren kan avgjere søknader om ettergjeving/nedsetjing som gjeld forseinkingsrenter på inntil kr 50 000.

Klagemulighet

Det er ikkje høve til å klage over vedtak som er gjort av skatteutvalet. For vedtak som er gjort av skatteoppkrevjar eller skattekontor, kan du klage til overordna organ etter reglane i forvaltningslova. Du kan likevel søkje på nytt dersom du meiner at saka ikkje har vore tilstrekkeleg opplyst eller at situasjonen har endra seg.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skatteoppkrevjaren i Setesdal
Telefon:37932300
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33