Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga
Dersom årsprisen for full plass i barnehagen er høgare enn 6 % av hushaldet si samla bruttoinntekt, har de rett på redusert foreldrebetaling.

 

Gratis kjernetid

Ordninga med gratis kjernetid gjeld uavhengig av om du har deltids- eller heiltidsplass. Det betyr at eit barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timar uavhengig av storleiken på plassen. Dersom nokon vel berre å nytte dei 20 timane, er tilbodet gratis.

Frå 1. august 2021 er inntekstgrensa (hushaldet si samla brutt inntekt) for gratis kjernetid i barnehagen 583 650 kroner. Denne grensa justerast kvart år.

Om finansiering av barnehager og gratis kjernetid for familier med lav inntekt på regjeringen.no.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetidfinn du her