Planutvalet vedtok i møte 03.12 2018 (sak 127/18) ein mindre vesentlig endring av reguleringsplana for Hovden Aust (planid 200509).

Planendringa innebærer ein ny tomt i for gnr/bnr 2/85 i delområde H17 og nye avkjørslar til den nye og eksisterande tomt.