Planutvalet vedtok i møte 03.12 2018 (sak 126/18) at reguleringsplan for Helikopter og luftambulansebase ved Hartevatn sør (planid 201708) kunne leggast ut til høyring og offentlig ettersyn.

Føremålet med reguleringsplanen er å vidareføre og vidareutvikle verksemda med service/næringsbygg knytt til drifta av helikopterbase, inkludert overnattingsfasilitetar for mannskap

Frist for å kome med innspel til planforslaget er 22.01 2018 

Evt. merknader sendast Bykle kommune, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle, eller postmottak@bykle.kommune.no