Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Renovasjon er ei lovpålagd teneste som blir utført av kommunen. Merk at ikkje alle typar avfall blir samla inn.

Generelt om tjenesten

Tema

- Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

Tenesteomtale

Kommunen skal sørgje for å samle inn hushaldsavfall (tvungen renovasjon). Hushaldsavfall er rekna som avfall frå private hushald, òg større gjenstandar slik som inventar. Stativ og liknande blir sette opp slik kommunen avgjer. Farleg avfall skal ikkje blandast med vanleg hushaldsavfall, men leverast på eige mottak. Det finst òg eigne returordningar for bestemte typar avfall. Kommunen kan etter søknad frita bestemte eigedommar frå den kommunale innsamlinga.

Målgruppe

Private hushald

Pris for tenesta

Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

Kommunale avgifter, priser og tilskott for 2017

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. Kommunen fastset ei renovasjonsforskrift som omtaler ordninga og rettar og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Sjå
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Me visar til lover og lokale forskrifter som de finn i lenka over.

Lover

Forurensningsloven

___

Rettleiing - korleis få utført

Søknad om fritak eller nedsett avgift Etter vedtektene er det " ....bustader som på grunn av sin tekniske stand ikkje er egna til buføremål kan søke om å få fullt fritak frå renovasjonsordninga. Vidare er det slik at bustader som ikkje er i bruk kan søke om å få nedsatt renovasjonsavgifta til renovasjonsavgift som fritidsbustad/hytte

Søknaden sendes til

Bygg og eigedomsavdelingen, adressa finn du under.

Klagemulighet

Vedatket kan påklagast etter reglar for enkeltvedtak. Det vil seie at det er 3 vekers klagefrsist. Klage sendast den som har gjort vedtak.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Svend Åge Petersen
Tittel:Leiar Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
Telefon:37930040
Epost:sap@smg-iks.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33
Gyldig fra2013-12-05