Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Renovasjon er ei lovpålagd teneste som blir utført av kommunen. Merk at ikkje alle typar avfall blir samla inn.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

  Tenesteomtale

  Kommunen skal sørgje for å samle inn hushaldsavfall (tvungen renovasjon). Hushaldsavfall er rekna som avfall frå private hushald, òg større gjenstandar slik som inventar. Stativ og liknande blir sette opp slik kommunen avgjer. Farleg avfall skal ikkje blandast med vanleg hushaldsavfall, men leverast på eige mottak. Det finst òg eigne returordningar for bestemte typar avfall. Kommunen kan etter søknad frita bestemte eigedommar frå den kommunale innsamlinga.

  Målgruppe

  Private hushald

  Pris for tenesta

  Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

  Kommunale avgifter, priser og tilskott for 2017

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Kommunen fastset ei renovasjonsforskrift som omtaler ordninga og rettar og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

  Sjå
  Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

  Lover

  Forurensningsloven

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Søknad om fritak eller nedsett avgift Etter vedtektene er det " ....bustader som på grunn av sin tekniske stand ikkje er egna til buføremål kan søke om å få fullt fritak frå renovasjonsordninga. Vidare er det slik at bustader som ikkje er i bruk kan søke om å få nedsatt renovasjonsavgifta til renovasjonsavgift som fritidsbustad/hytte

  Søknaden sendes til

  Bygg og eigedomsavdelingen, adressa finn du under.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Vedatket kan påklagast etter reglar for enkeltvedtak. Det vil seie at det er 3 vekers klagefrsist. Klage sendast den som har gjort vedtak.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktpersoner

  Navn:Svend Åge Petersen
  Tittel:Leiar Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
  Telefon:37930040
  Epost:sap@smg-iks.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-10 12:33
  Gyldig fra
  2013-12-05