Vedtaket kan verte påklaga til Bykle kommune for dei som er part i saka eller har rettsleg klagerett. Klagefrist er 02.10.2018. Klaga skal sendast skriftleg til Bykle kommune, SARVSVEGEN 14, 4754 Bykle eller postmottak@bykle.kommune.no. Oppgjev kva klaga gjeld, og grunngjeving for klaga. Klaga må vere underskriven.