Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS er eit interkommunalt selskap som er eigd av kommunane Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland. Selskapet sin administrasjon ligg på Syrtveit i Evje og Hornnes kommune. Her er hovedaktiviteten innan avfallshandsaming.

Farleg avfall/spesialavfall skal ikkje blandast med anna hushaldsavfall, men leverast på eige mottak.

Tykkås gjenvinningsstasjon v/Ørnefjell - sjå kartet -  har ope kvar torsdag frå kl. 12.30 - 18.30 og den fyrste laurdagen i månaden kl. 09.00 - 15.00 (Det er ikkje ope 1.mai)

For nærare informasjon, prisar og tømekalender sjå http://www.smg-iks.no/

Tømekalender 2022