Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skulefritidsordning Bykle kommune

Har du barn i 1. til 4.-klasse, kan du søkje om plass for barnet i skulefritidsordninga (SFO).

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Tenesteomtale

Du kan søkje om plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. klasse og til barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Informasjon om SFO ved kvar skule finn du her:

www.fjellgardaneskule.no/index.php

www.minskole.no/minskole/bykleskule/pilot.nsf/vArt

Målgruppe

Elevar i grunnskulen som er busette i kommunen.

Kriterium/vilkår


Pris for tenesta

Målenhet         Sats pr. månad   
Inntekt opp til 4 G    kr. 860       
Inntekt frå 4G til 5G kr. 1340     
Inntekt over 5G        kr. 1700     

Gjeld frå 1.1.2019

50% søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gjeld mot søsken i SFO, og samordning mot barnehage. Mat er inkludert. Prisene beregnes for 10 mnd. Den 11 mnd – faktureres med dagspris iht påmelding.. 

aaa
Lover og forskrifter

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå spesielt og § 13-7 Skolefritidsordninga.

Sjå også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 1B-3.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift om rammeplan for skolefritidsordningen

Forskrift til opplæringslova

Retningslinjer

Regelverk for SFO

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

___
Skjema

Rettleiing - korleis få utført

Når du søkjer om redusert betaling må du informere om:
  •  din sivilstand
  •  dersom du ikkje har felles barn med ektefellen din/sambuar/partner må du informere om det
  •  ditt eller hushaldet sin samla brutto inntekt
  •  dersom du ikkje bur saman med barnet sin andre forelder, må du informere om det. Det er inntekta til den forelderen som bur på barnet sin folkeregistrerte adresse som blir brukt til å fastsetje inntekt.

Sjå vedtektene for SFO i Bykle kommune

Søknadsfrist

Sjå lokale vedtekter for søknad, endring og oppseiing

Søknaden sendes til

Bykle barne- og ungdomsskule 4754 Bykle eller Fjellgardane skule Boks 84 4755 Hovden

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kommunal klagenemnd i desse sakene er Kommunestyret

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Informasjonen -
Tittel:Informasjonen
Telefon:37938500
Epost:informasjonen@bykle.kommune.no
Andre opplysningar
Oppdatert:
2019-03-06 09:24
Gyldig fra
2013-12-05