Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skulefritidsordning Bykle kommune

Har du barn i 1. til 4.-klasse, kan du søkje om plass for barnet i skulefritidsordninga (SFO).

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Tenesteomtale

Du kan søkje om plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. klasse og til barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Informasjon om SFO ved kvar skule finn du her:

www.fjellgardaneskule.no/index.php

www.minskole.no/minskole/bykleskule/pilot.nsf/vArt

Målgruppe

Elevar i grunnskulen som er busette i kommunen

Pris for tenesta

Målenhet         Sats pr. månad   
Inntekt opp til 4 G    kr. 860       
Inntekt frå 4G til 5G kr. 1340     
Inntekt over 5G        kr. 1700     

Gjeld frå 1.1.2019

50% søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gjeld mot søsken i SFO, og samordning mot barnehage. Mat er inkludert. Prisene beregnes for 10 mnd. Den 11 mnd – faktureres med dagspris iht påmelding.. 

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Regelverk for SFO

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

___

Rettleiing - korleis få utført

Sjå vedtektene for SFO i Bykle kommune

Søknadsfrist

Sjå lokale vedtekter for søknad, endring og oppseiing

Søknaden sendes til

Bykle barne- og ungdomsskule 4754 Bykle eller Fjellgardane skule Boks 84 4755 Hovden

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kommunal klagenemnd i desse sakene er Kommunestyret

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Leif Kvinlog
Tittel:Rådgjevar skule og kultur
Telefon:37938613
Mobil:90984833
Epost:leif.kvinlog@bykle.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-03-06 09:24
Gyldig fra2013-12-05