Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skulehelseteneste

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som er skuleelev og under 20 år. Du kan få råd og rettleiing og få utførte helseundersøkingar og vaksinasjonar. Ved behov kan du bli vist vidare til fastlege, tannlege eller spesialist. 
 
Skulehelsetenesta kan gi råd om fysisk, psykisk og seksuell helse, og jobbar for å styrkje skuleelevane si meistring av kvardagen.
 
Skulehelsetenesta kan halde kurs og delta på foreldremøte og kan i nokre tilfelle kome på heimegjesting.
 
Som skuleelev kan du fritt bruke skulehelsetenesta når du treng å snakke med ein vaksen om noko som er vanskeleg. 

Pris for tenesta

Tenesta er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og forskrift om helsestasjons- og skulehelsetenesta § 6.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

___
Skjema
Saksbehandling

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig helsehjelp eller er misnøgd med korleis tenesta er utført, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva du ønskjer endra.

Du kan også klage til statsforvaltaren i fylket ditt over uforsvarleg utføring av tenesta, utilstrekkeleg eller feil informasjon eller brot på teieplikta.
 
Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helsetenesta i Bykle og Valle
Telefon:37938500
Telefaks:37938501
Epost:frode.verpe@bykle.kommune.no
Postadresse:4754 Bykle
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33