Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline26. august kl. 09:36

Informasjon om Covid-19

Les mer clear

Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet

Får du ikkje eit tilfredsstillande utbytte av det vanlege, tilpassa opplæringstilbodet for vaksne på grunnskulen sitt område, har du rett til spesialundervisning.

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Tenesteomtale

Dersom du meiner at du ikkje får eit tilfredsstillande utbyte av det vanlege, tilpassa opplæringstilbodet for vaksne på grunnskuleområdet, har du rett til spesialundervisning.

 Det kan til dømes vere dersom du

  • er eller har vore sjuk eller skadd
  • har særleg behov for å meistre daglege gjeremål
  • treng grunnleggjande kommunikasjonsdugleik
  • treng grunnleggjande lese- og skriveopplæring 
  • treng motorisk trening
  •  grunnleggjande IKT-kunnskap

Pris for tenesta

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering.

Lover

Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___
Skjema

Rettleiing - korleis få utført

Du kan få hjelp frå kommunen til å søkje om spesialundervisninga.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtaket går ut.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt avgjerda bli ståande, blir saka sendt vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Informasjonen -
Tittel:Informasjonen
Telefon:37938500
Epost:informasjonen@bykle.kommune.no
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33