Her følgjer informasjon om korleis Regjeringa vil legge opp prosessen for å søke om kompensasjonen.

Sjå lenka: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

Ordningen vil bli forvalta av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad bli automatisert gjennom digitale tenester.  Den einskilde rapporterar sjølv inn omsetning etc.

Kontakt ev eigen rekneskapsførar for hjelp til å få sendt inn naudsynte opplysingar og oppgåver for dykkar verksemd.