Arver utfordringer

Målgruppen for prosjektet er familier med lav inntekt hvor barna har risiko for å utvikle helseutfordringer og utenforskap. Familiene rekrutteres gjennom NAV, helsetjeneste, oppfølgingstjeneste, barneverntjeneste, skole, barnehage eller helsestasjon.

Forskning viser at lav inntekt, og utfordringene det kan føre med seg, ofte går i arv. Det er økt risiko for at barn som vokser opp i familier med lav inntekt, selv har lav inntekt som voksne.

Målet med prosjektet er å bryte mønsteret hvor lavinntekt, med utfordringene som kan følge, overføres fra en generasjon til neste generasjon.

Koordinator og plan

"Nye mønstre – trygg oppvekst" prøver ut en ny måte å organisere tjenester på. Det tilbys familiekoordinatorer og «Familiens plan» til familier som strever med lav inntekt.

Familiekoordinator er en kontaktperson inn til hjelpeapparatet. De skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og voksne i deltakerfamiliene. Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett.

Sammen lager familien og familiekoordinatoren «Familiens plan», en plan for hvordan man skal jobbe sammen og hvordan målene til familien skal nås. Familiekoordinatoren gir tett oppfølging og er tilgjengelig for familiene over tid.  Familier som deltar i prosjektet får tilbud om oppfølging fra familiekoordinator i fem år.

Forskning

Andelen barn og unge som bor i husholdninger med lavinntekt er tredoblet i løpet av 14 år, og i agderfylkene er andelen høyere enn landsgjennomsnittet.

- Det finnes for lite kunnskap om hvordan barn og unge i lavinntektsfamilier opplever sin livssituasjon og hvilke tiltak og tjenester som kan bidra til endring. For å vite om prosjektet klarer å nå målene samarbeider vi med Agderforskning og UiA om evaluering, sier Vigsnes som mener satsingen vil gi ny kunnskap med stor betydning for utvikling av konkrete tjenester lokalt og nasjonalt.

Folkehelseprogrammet

Gjennom Folkehelseprogrammet i Aust- og Vest-Agder deltar disse kommunene i prosjektet sammen med Kristiansand: Mandal, Marnardal, Lindesnes, Tvedestrand, Audnedal, Lyngdal, Grimstad, Songdalen, Valle og Bykle.

Agderforskning og Universitetet i Agder er viktige samarbeidspartnere i prosjektet. Du kan lese mer om folkehelseprogrammet i Agder her: http://regionplanagder.no/aktuelt/lurer-du-paa-hva-folkehelseprogrammet-er/

Kontaktpersoner i kommunene som deltar i prosjektet:

Kristiansand

Songdalen (2019)

Prosjektleder Kristine Løkås Vigsnes

481 51 622

Mandal, Marnardal og Lindesnes

Folkehelsekoordinator

Guro Wendelbo 

918 02 944

Lyngdal og Audnedal

Folkehelsekoordinator Linn Gyland

911 15 945

Bykle og Valle

Folkehelsekoordinator

Atle Berger Egeland

951 92 674

Tvedestrand

Folkehelsekoordinator

Kristin de Lange Johannessen

975 25 290