1. Målsettingar
 • Informere om planen og planarbeidet
 • Mobilisere til deltaking i planarbeidet
 • Skape engasjement blant målgrupper
 • Setje dagsorden for sakar
 1. Målgrupper
 • Næringsdrivande i kommunen:  Dette dekkjer alle som driv næring i kommunen. Eit særskilt fokus vil vere på industri, reiseliv, entreprenørar og grunneigarar og utviklarar  
 • Politikarar: Det politiske miljøet i kommunen
 • Befolkning i kommunen: Dette dekker fastboende i kommunen, men også hytteeigarar som bruker hytter mye.
 • Eksterne aktørar:  
  • Offentlege: Nabokommunar, Setesdal Regionråd og Agder Fylkeskommune samt Innovasjon Norge
  • Næringslivet på Agder
  • Befolkning på Agder
 1. Bodskap

Målgruppe

Bodskap:  Bykle kommune vil lage ein plan som gjer kommunen meir attraktiv. Arbeidet med planen er nå satt i gang, og kommunen ønsker innspel frå flest mogleg og engasjement frå deltakarane

Næringsdrivande i kommunen

 • Kommunen ønskjer deltaking frå næringslivet.
 • Kommunen ønsker samarbeid og ein kan påverke kva kommunen skal vedta  

Politikarar

 • Framheve dei positive områda, og at ein vil gjere noko med utfordringane

Befolkning

 

Eksterne aktørar

Offentlege: Kommunen tar grep og sett retning på Næringsarbeidet

Næringslivet og befolkning: Kommunen er attraktiv for næringsaktivitet og som destinasjon, og skal bli attraktiv på busetting