Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tannhelseteneste

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringar tilbod om behandling til 25 % av offentlege takstar.

Målgruppe

Den offentlege tannhelsetenesta skal gje eit regelmessig og oppsøkjande tilbod til desse prioriterte gruppene:

  • Born og ungdom frå fødselen til og med det året dei fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemma i og utanfor institusjon
  • Eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie
  • Flyktningar og asylsøkarar på statlege mottak
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedteke å prioritere

I tillegg har rusmiddelavhengige/-misbrukarar under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling.

Pris for tenesta

For dei tre første gruppene er tenesta gratis. Kommunen kan gje stønad til tannbehandling (etter pasient- og brukarrettslova) for dei som ikkje kan sørgje for livsopphaldet sitt. Nav Trygd har eigne reglar om stønad til tannbehandling ved sjukdom.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Relevant paragraf i folketrygdloven er § 5-6 Tannlegehjelp og § 1-3 i pasient- og brukerrettighetsloven.

Lover

Folketrygdloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Tannhelsetjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester

Forskrifter

Tannhelsetilbud til rusmisbrukere (rundskriv)

___

Rettleiing - korleis få utført

Fell du inn under ei av dei prioriterte gruppene, treng du ikkje søkje om tenesta. Fylkeskommunen skal vere oppsøkjande. Gje melding dersom du eller borna dine ikkje blir følgde opp.

Ta kontakt med kommunen for støtte til tannbehandling etter pasient- og brukarrettslova. Ta kontakt med Nav Trygd for stønad til tannbehandling i samband med sjukdom.

Klagemulighet

Om du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med korleis tenesta er utført, kan du sende ein klage til det organet som fylkeskommunen avgjer. Går avgjerda deg imot eller klagen avvist, kan du klage til Fylkesmannen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kommunikasjonsavdelinga
Telefon:37938500
Epost:postmottak@bykle.kommune.no
Postadresse:Sarvsvegen 33 4754 Bykle

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33