Bykle kommune har tilrettelagde bustader i Bykle og på Hovden som er tilpassa rørslehemma, omsorgsbustader ligger på Bykle helsenter. Omsorgsbustadane gir tilgang til fellesarealer og fellestenester på helsesenteret.
Bustadene tildelast etter eige kommunalt reglement. For å kunne søkje må ein vere registrera i folkeregistreret med bustadsadresse i Bykle kommune dei siste 12. månadane.

Pleie og omsorg kan svare på spørsmål.