Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskott til tilpassing av bustad

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Har du behov for ein spesialtilpassing av bustaden din, kan du søkje kommunen om tilskott for å dekkje kostnadene anten heilt eller delvis. Tilskottet kan gjevast til spesialtilpassing av den bustaden du har eller dersom du skal byggje eller kjøpe bustad. Det er òg mogleg å søkje Husbanken om tilskott til prosjektering og utgreiing på førehand.

Målgruppe

Personar med nedsett funksjonsevne

Kriterium/vilkår

Det blir gjort ei vurdering av både dei særskilde behova du har for tilpassing og av den samla økonomien i husstanden.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Husbanken

aaa

Lover og retningslinjer

Forskrifter

Forskrift om etableringstilskudd mv.

Forskrifter

Tilskudd til tilpasning av bolig

___

Rettleiing - korleis få utført

Du kan søkje elektronisk her. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogeleg. Dersom ein ikkje kan gjere eit vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:NAV Bykle
Telefon:55553333
Postadresse:4754 Bykle
Besøksadresse:NAV Bykle, Rådhuset, Sarvsvegen 10, 4754 Bykle

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-10 12:33