Totalforbudet på aktivitet i skog og annen utmark oppheves.

Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, og tilgjengelig slokkeutstyr må vurderes fortløpende da vi fremdeles har jordsmonn og vegetasjon som er tørt og utsatt.

Oppheving av restriksjoner og forbud gjelder jakt og arbeid i skog og annen utmark. Det presiseres at bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som før, og at aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende. Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom.

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Setesdal Brannvesen IKS ønsker å rette en stor takk til innbyggerne i Setesdalskommunene for den respekten og holdningene de har hatt overfor forbudet. Nettopp på grunn av dette har det ikke har vært flere branner i Setesdal. 

På vegne av brannsjefer på Agder

Dag Svindseth, brannsjef ØABV