Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, så som; skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann. 


Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets/kommunenes nettsider. Forbudet er hjemlet i «Forskrift om brannforebygging § 3».


Eventuell søknad om dispensasjon på arbeid i skog og annen utmark må tas opp med lokalt brannvesen.


25. mai 2018 

Jerry Remme              Setesdal brannvesen IKS (SBV)
91 66 91 04                Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.