Bykle kommune har for tida to ledige ungdomsbustader i Bykle  

Bustaden er for utleige til ungdom mellom 18 og 25 år.  Tildeling skjer ut i frå vedtekne tildelingsreglar.