Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kart og omfatter eiendommen Gnr/Bnr: 2/835 i Bykle kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Hensikten med planen er å lage en ny reguleringsplan og å avløse den eksisterende planen. Det eksisterende planområde skal utvides og eksisterende formål for landbruk og park endres til formål næring/tjenesteyting for å legge til rette for etablering av ny bebyggelse knyttet til eksisterende base.

Området er i dag regulert som helikopterbase med omkringliggende arealer regulert til parkbelte i industriområde og landbruksformål. Ny bebyggelse er tenkt plassert mellom eksisterende helikopterbase og riksvegen (øst for helikopterbasen). Dette vil kreve en omregulering fra landbruksformål til næringsformål. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNRF, Friområde og lufthavn.

Foreslått ny arealbruk avviker fra regulerte formål og det vil bli utarbeidet konsekvensutredning for endring av formål landbruk/LNRF til næringsformål og endring av bare fra helikopterbase til mulig fremtidig luftambulansebase. Forslag til planprogram ligger vedlagt i varslingen.

Det meldes også om oppstart av utbyggingsavtale.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:
COWI AS,
Tordenskjoldsgate 9,
4612 Kristiansand, eller på e-post til msfo@cowi.no med kopi til elfn@cowi.no innen 31.08.18.