Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av fritidsbebyggelse.

Hensikten med utvidelse av plangrensen er å tilrettelegge for fortau langs Fjellparkveien samt sikre frisikt ved krysset Fjellparkveien x Skisentervegen.

Se vedlagte varslingsbrev.