Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline26. august kl. 09:36

Informasjon om Covid-19

Les mer clear

Vatn og avløp - abonnementsvilkår

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

For å bli kopla til det offentlege vass- og avløpsanlegget i kommunen må du søkje kommunen om tilknyting. Det kan gjelde for nye byggjetiltak eller dersom du har fått pålegg om tilknyting etter reglane i plan- og bygningslova. Som abonnent er du ansvarleg for at ditt private vass- og avløpsanlegg (slik som stikkleidningar og utstyr på utsida av husveggen som blir knytte til det offentlege anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har ansvar for å byggje, drifte og vedlikehalde det kommunale vass- og avløpsanlegget.

Du skal få informasjon i god tid dersom det skjer planlagde stopp i vassforsyninga eller avløpshandteringa på grunn av arbeid på kommunale leidningar. Drikkevatnet skal oppfylle fastsette krav til kvalitet (sjå drikkevassforskrifta). Vasstrykket skal vere minst 2 bar ved tilknytingspunktet på den kommunale vassleidningen. Du skal få varsel frå kommunen dersom det skjer vesentlege endringar i vasstrykk eller vasskvalitet. Er det vassmangel eller når andre forhold krev det, kan kommunen innføre restriksjonar på vassforbruk til spesielle føremål, til dømes hagevatning.

Målgruppe

Eigar av eigedom med vass- og/eller avløpsinstallasjonar som anten er tilknytte offentleg vass- og avløpsanlegg, eller som har fått pålegg om tilknyting etter reglane i plan- og bygningslova

Kriterium/vilkår

For tilknyting til offentleg vass- og avløpsanlegg gjeld abonnementsvilkåra for vatn og avløp – administrative og tekniske føresegner – som kommunen har vedteke. Desse vilkåra gjeld både for eksisterande og nye abonnentar, uavhengig av om abonnenten har skrive under ei erklæring om å overhalde vilkåra eller ikkje.

Kommunen er utan ansvar for skadar som kjem av svikt i vasstilførselen eller i avløpssystemet hos abonnenten, under dette tilbakeslag frå offentleg avløpsanlegg, med mindre svikten kjem av forsettleg eller aktlaust forhold frå kommunen si side. Kommunen kan krevje at anlegg blir reparert, utbedra, lagt om eller fjerna dersom dei er i strid med abonnementsvilkåra eller plan- og bygningslova.

Offentlege vass- og avløpsanlegg skal ikke vere overbygde. Ny byggjeverksemd, inklusive garasjar og støttemurar, skal ikkje plasserast slik at utbygginga er til ulempe for drift og vedlikehald av offentlege vass- og avløpsanlegg. Slik utbygging skal ha ein avstand til offentleg vass- og/eller avløpsanlegg på minst fire meter.

Til offentleg avløpsanlegg må ikkje tilførast væske, stoff, gass eller produkt som kan vere brann- eller eksplosjonsfarlege, miljø- eller helsefarlege eller skadelege for offentlege avløpsanlegg.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk Vann
aaa
Lover og forskrifter

Kommunen sine abonnementsvilkår for vatn og avløp - administrative føresegner. Sjå òg forureiningsforskrifta kap. 16 om vatn- og avløpsgebyr.

Lover

Forbrukerkjøpsloven
Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Drikkevannsforskriften

Forurensningsforskriften

___
Skjema

Rettleiing - korleis få utført

Søknadsskjema får du hos kommunen. Søknaden om tilknyting skal underskrivast av deg som abonnent og av godkjent føretak. Søknaden skal vere godkjend før arbeidet blir sett i gang, med mindre kommunen godtek noko anna. Blir eit arbeid underveis overdratt til eit anna, godkjent føretak, skal det sendast ny søknad. For eit arbeid som ikkje er byrja på innan tre år etter at løyvet er gjeve, fell godkjenninga bort. Skal du seinare gjere reparasjonar eller utbetringar som gjev vesentlege endringar i vassforbruk eller utsleppsmengder, må du ha nytt løyve frå kommunen.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen kan når som helst, og utan å varsle på førehand, kontrollere/inspisere sanitærinstallasjonar og private vass- og avløpsanlegg som er under oppføring. Kontrolløren skal utan oppmoding legitimere seg. Kommunen kan gje pålegg om reparasjon, utbetring og eventuell omlegging dersom installasjonane ikkje er i samsvar med abonnementsvilkåra.

Klagemulighet

Normalt vil det ikkje vere høve til å klage til ein overordna instans. Ved usemje om abonnementsvilkåra kan det reisast sivilt søksmål for domstolane.

Er det manglar ved vasskvalitet eller trykk, kan abonnenten etter visse reglar krevje prisavslag og/eller erstatning (sjå forbrukarkjøpslova).

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Bjørn Einar Andersen
Tittel:Fagleiar - Veg, vatn, avløp
Telefon:37938551
Mobil:94505149
Epost:bjorn.einar.andersen@bykle.kommune.no
Andre opplysningar
Oppdatert:
2018-12-10 12:33