Grunna manglande kunngjering og underretning om vedtaket av 17.11.2016 kan nå begge planvedtak påklagast. Vedtaka kan påklagast til Bykle kommune. Klagefrist er 01.12.2017.  Klaga skal sendast skriftleg til Bykle kommune, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle eller til postmottak@bykle.kommune.no.
Oppgjev saksnummer 17/364, kva klaga gjeld, og grunngjeving for klaga.

Desse 10 vedlegga fylgjer saka:  

1. Føresegn
2. 2 stk plankart
3. Melding om vedtak kommunestyret 27/9-17
4. Saksframlegg, vedtak i kommunestyret 27/9-17
5. Vedtak kommunestyret 17.11.2016
6. Planbeskrivelse
7. ROS-analyse
8. Hovden Høyfjell_Perspektiv
9. Hovden Høyfjell_IIlustrasjonsplan
10.Hovden Høyfjell_etasjeplaner og fasader

Rita Regbo  -  Plansjef 
M +47 91 63 04 11 | E Rita.Regbo@bykle.kommune.no