Det vedtekne plankartet, føresegner, planomtale og andre sentrale dokument i saka er lagde ut på servicetorget i kommunen og på heimesida. 

Fristen for å klage på vedtaket er sett til 19. august 2019.