Reinsdyr

Møtet er ope for alle med interesse for villreinfjella, anten det er som turgåar, grunneigar, jegar, politikar eller hytteeigar. Olav Strand er ein av landets fremste forskarar på villrein og har lang røynsle frå fjellområda i sør, ikkje minst gjennom GPS-merkeprosjekta i setesdalsheiane.


Voner mange vil nytte høvet å ta turen til Bykle denne kvelden. Kaffe og ei enkel servering undervegs.

Møtet vert arrangert av verdiskapingsprosjektet i SVR i samarbeid med villreinnemnda for setesdalsheiene, Setesdal Ryfylke villreinlag og Setesdal Austhei villreinlag.


Spørsmål til arrangementet kan rettast til forvaltningssekretariatet for SVR
v/Jørn Haug. Tlf. 95 20 70 83

svr.png